Email: arit@rmutsb.ac.th

จับมือไอที

จดหมายข่าว สวส . ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 

จับมือไอที

 

          ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมกลาโหม       ศูนย์วาสุกรี ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้าน ICT ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยท่านอธิการบดี ผศ.จริยา หาสิตพานิชกุล กับบริษัท CompTIA โดยรองประธานคณะกรรมการบริหาร Mr.Terry Erdle เพื่อเป็นการขยายโอกาสความร่วมมือทางวิชาการด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลในการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 

 

 

 

      

 

Download จดหมายข่าว

รัชตะ  จูจอมพล
รายงาน

 615 ครั้ง