Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการจัดทำแผนการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

จดหมายข่าว สวส .น. ฉบับที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

โครงการจัดทำแผนการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

          เมื่อวันที่ 25–26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการห้องประชุมบางกระสอ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดโครงการจัดทำแผนการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีท่าน ผศ.ดร.อร่ามศรี อาภาอดุล เป็นวิทยกร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นสายวิชาการ จำนวน 60 ท่าน 

      

 

Download จดหมายข่าว

รัชตะ  จูจอมพล
รายงาน

 629 ครั้ง