Email: arit@rmutsb.ac.th

กิจกรรมทำความสะอาด

จดหมายข่าว สวส .น. ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมทำความสะอาด

          เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท KM TNTERTECH ได้จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิงเดย์ (BIG CLEANING DAY) อย่างสม่ำเสมอ  โดยใช้วิธี 5ส+3 คือจะมุ่งการพัฒนาคนในองค์กรมุ่งให้พวกเขาหันกลับมาพัฒนาตนเองก่อน เป็นอันดับแรก คือ “ฝึกให้รู้จักระเบียบให้กับตนเอง” โดยมีนาย รัชตะ จูจอมพล เป็นผู้กำกับดูแลกิจกรรมในครั้งนี้

      

 

Download จดหมายข่าว

รัชตะ  จูจอมพล
รายงาน

 632 ครั้ง