Email: arit@rmutsb.ac.th

ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ชั้น 5

จดหมายข่าว สวส .น. ฉบับที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

 

 

ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ชั้น 5

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นวันแรกของการเข้าปรับปรุงอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการจ้างปรับปรุงและต่อเติมหลังคาอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 (เขตเหนือ ห้องประชุมพร้อมครุภัณฑ์) โดยมีระยะเวลาในการก่อสร้าง 1 ปี กำหนดแล้วเสร็จเดือน กันยายน พ.ศ. 2556

      

 

Download จดหมายข่าว

รัชตะ  จูจอมพล
รายงาน

 600 ครั้ง