Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมบุคลากรงานบริหารทั่วไปศูนย์นนทบุรี

จดหมายข่าว สวส .น. ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

 

ประชุมบุคลากรงานบริหารทั่วไปศูนย์นนทบุรี

       วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2555 เวลา 10.00 – 11.45 น. และเวลา 14.00 – 16.00 น. มีการประชุมบุคลากรงานบริหารทั่วไปศูนย์นนทบุรี โดยมีผู้อำนวยการเป็นประธาน รองผู้อำนวยการด้านบริหาร และหัวหน้างานบริการสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนบริหารความเสี่ยง และการให้บริการ (counter service) จุดเดียวเบ็ดเสร็จ ได้แก่ การรับเรื่อง     การประสานงานด้านวิทยบริการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะนำเป็นแนวทางเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักเพื่อกำหนดเป็นนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติต่อไป

      

 

Download จดหมายข่าว

รัชตะ  จูจอมพล
รายงาน

 645 ครั้ง