Email: arit@rmutsb.ac.th

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้าน ICT

จดหมายข่าว สวส . ฉบับที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

 

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้าน ICT

         เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลาโหม ศูนย์วาสุกรี ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้าน ICT ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยท่านอธิการบดี ผศ.จริยา หาสิตพานิชกุล กับบริษัท CompTIA โดยรองประธานคณะกรรมการบริหาร Mr.Terry Erdle เพื่อเป็นการขยายโอกาสความร่วมมือทางวิชาการด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 27 ท่าน ประกอบด้วย  อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก กอง บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวแทนจากบริษัท CompTIA 

      

 

Download จดหมายข่าว

รัชตะ จูจอมพล
รายงาน

 667 ครั้ง