Email: arit@rmutsb.ac.th

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ มทรส. ประจำปีการศึกษา 2555

 

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 1 เดือน กันยายน 2555

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ มทรส. ประจำปีการศึกษา 2555

         เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2555 ขึ้น ณ ห้องประชุมมหาราช  ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา  ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ (นายพงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ) มาเป็นประธานการประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย   โดยมีหน่วยงานคณะและหน่วยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

  

  

              ศุภานัน  ทัพสัพ

รายงาน 
24 กันยายน 55

ดาวน์โหลดเอกสารเป็น PDF

 670 ครั้ง