Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร

 

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม 2555
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร

 

         

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยท่านผู้อำนวยการสุวุฒิ  ตุ้มทอง  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร เพื่อเน้นให้นักศึกษามีศักยภาพในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และตระหนักถึงความถูกต้องเหมาะสม การมีจริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียน และด้านการทำงานในอนาคต และในการอบรมครั้งนี้ได้จัดหัวข้อการอบรมเป็น 4 หัวข้อได้แก่

1. การใช้งานระบบ Social Network  ( The Social Network)
2. การใช้งาน Microsoft Office 2010 เบื้องต้น
3. การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ( Computer & Internet )
4. จริยธรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Ethics)
 
         ทั้งนี้ได้มีการจัดให้นักศึกษาได้ทดสอบความรู้ในเรื่องที่อบรมทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรมผ่านระบบ e-Test ของมหาวิทยาลัย  และเพื่อให้นักศึกษาทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ได้เข้าร่วมอย่างทั่วถึง จึงได้จัดออกเป็น 4 รอบ  ตามศูนย์พื้นที่ โดยเริ่มจาก 
 
รอบที่ 1 ศูนย์นนทบุรี วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ปี 2555  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ปี 2555  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ปี 2555
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ปี 2555  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ปี 2555  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ปี 2555
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ปี 2555  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ปี 2555
 
รอบที่ 2 ศูนย์สุพรรณบุรี วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ปี 2555  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ปี 2555  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ปี 2555
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ปี 2555  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ปี 2555  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ปี 2555
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ปี 2555  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ปี 2555
 
รอบที่ 3 ศูนย์หันตรา วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ปี 2555  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ปี 2555  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ปี 2555
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ปี 2555  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ปี 2555
 
และรอบสุดท้าย รอบที่ 4 ศูนย์วาสุกรี วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555  
    
  
 
         ซึ่งแต่ละรอบที่จัดนั้นใช้สถานที่บริเวณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access)  ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่  ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร จาก บริษัท ธิ้งค์ซอฟต์ จำกัด ได้แก่ คุณสุวัจชัย ปริญญาพล , คุณเกรียงไกร แก้วแสน  และคุณนพรัตน์ ง้าวไข่น้ำและได้รับความสนใจจากนักศึกษา เป็นจำนวนมาก

คุณสุวัจชัย  ปริญญาพล

คุณเกรียงไกร แก้วแสน

คุณนพรัตน์  ง้าวไข่น้ำ


ฐิตินันท์  ภู่พันธ์

รายงาน 
30 ส.ค. 55

 

Click ที่นี่เพื่อชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด


 

Tags : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , มทร.สุวรรณภูมิ , สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , สวส. ,  คอมพิวเตอร์ , อินเตอร์เน็ต , การเรียน , สังคมออนไลน์ , จริยธรรมคอมพิวเตอร์ , ระบบทดสอบ , ศูนย์นนทบุรี , ศูนย์สุพรรณบุรี , ศูนย์หันตรา , ศูนย์วาสุกรี , Rajamangala University Suvarnabhumi , arit , computer , e-learning , social network , e-test ,  ethics , nonthaburi , suphanburi , huntra , wasukri , internet636 ครั้ง