Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน

 

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 1 เดือน สิงหาคม 2555
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน

ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

 

         เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน  ขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา  โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เป็นไปตามรูปแบบของระบบ SEO ( Search Engine Optimization ) เพื่อให้ตรงกับเกณฑ์การประเมินในการจัดอันดับเว็บไซต์ ตามมาตราฐานของเว็บไซต์ webometric มากยิ่งขึ้น 

         ในการจัดอบรมครั้งนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เชิญผู้มีหน้าที่ในการดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร , คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ , คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , คณะศิลปศาสตร์ ,  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน , สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี เป็นต้น  จำนวนรวมทั้งสิ้น 30 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิทยบริการ นายพงฐฉัตร  เนียมทรง เป็นผู้กล่าวเปิดการฝึกอบรม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน (Training webpage to SEO)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน (Training webpage to SEO)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน (Training webpage to SEO)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน (Training webpage to SEO)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน (Training webpage to SEO)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน (Training webpage to SEO)  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน (Training webpage to SEO)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน (Training webpage to SEO)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน (Training webpage to SEO)

     ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเกรียงไกร แก้วแสน และนายธนะโรจน์ เจริญพุฒิวัฒน์ วิทยากรผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์ จากบริษัท ธิ้งค์ซอฟต์ จำกัด (ThinkSoft Co.,Ltd.) มาให้ความรู้และแนะนำเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ และในช่วงท้ายของการฝึกอบรมได้มีการมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน (Training webpage to SEO)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน (Training webpage to SEO)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน (Training webpage to SEO)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน (Training webpage to SEO)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน (Training webpage to SEO)   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน (Training webpage to SEO)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน (Training webpage to SEO)

ฐิตินันท์  ภู่พันธ์
รายงาน 
12 ส.ค. 55

 

Click ที่นี่เพื่อชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

 769 ครั้ง