เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI

   

                                        

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI

     เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI กับบริษัท บิ๊กบอท เอไอ จำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี เป็นประธานลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วยอาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์ รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคุณสุพจน์ ประภัสสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด พร้อมด้วยคุณวรเศรษฐ์ โรจน์ธัญภัทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและคุณนันทพร ศุภฤกษ์ ที่ปรึกษาการใช้เอไอ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานความเป็นมาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สอดคล้องกับการทำงานยุคใหม่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่อนาคต ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ขอขอบคุณภาพ/ข้อมูล : งานสื่อสารองค์กรฯ มทรส.Tag : #มทร.สุวรรณภูมิ # rmutsb # bigbotข้อมูลจาก : จุรีพร


39 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ