เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แผนการปฏิบัติงาน

แผนยุทธศาสตร์

 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (2567-2570)
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (2562-2565)

แผนปฏิบัติราชการ

 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • แผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
 • แผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร

 • แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565
 • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

แผนการประกันคุณภาพการศึกษา

 • แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566
 • แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565
 • แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

แผนบริหารความเสี่ยง

 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรม 5 . + 3

 • กิจกรรม 5ส. + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • กิจกรรม 5ส. + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • กิจกรรม 5ส. + 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 • มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)ปีการศึกษา 2566
 • มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)ปีการศึกษา 2565
 • มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)ปีการศึกษา 2564


310 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 0 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
 • ปีนี้ : 0 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ