Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร : การสร้าง Google AppSheet

 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร : การสร้าง   Google AppSheet

          เมื่อวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี นายจิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร หัวหน้างานสำนักงานศูนย์วาสุกรี กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร การสร้าง Google AppSheet โดยมีนางสาวมุทิตา มาทมูล นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และนางสาวผกาแก้ว บุญวาส นักวิชาการศึกษา รับหน้าที่เป็นพิธีกรและวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง Google AppSheet ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ GoogleMeet

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการฯ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ทรงวุฒิ

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 10 พ.ค. 2566


382 ครั้ง