Email: arit@rmutsb.ac.th

เยี่ยมชมดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เยี่ยมชมดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

                                   

                                                     

 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ผศ.ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมชมดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี รศ.ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และ ผศ.ดร วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับโดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำแนวทางการทำงานใหม่ๆ มาปรับใช้และเตรียมพร้อมทำความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างมหาวิทยาลัย การใช้แนวทางระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

ภาพ : หอสมุกลาง มจพ. ข้อมูล : สำนักวิทยบริการฯ  เรียบเรียง : ผกาแก้ว จัดทำ : ผกาแก้ว  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์

 70 ครั้ง