Email: arit@rmutsb.ac.th

เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี 2565

เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี 2565

 

                                           

 

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์          ประจำปี 2565 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ภายในงานได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล (ถวายปิ่นโต) ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่ พระภิกษุสงฆ์ และบำเพ็ญกุศลให้คณาจารย์ที่ล่วงลับ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารราชมงคล 36 ริมน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนบุรี (เขตใต้)      

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

 

ภาพ : สำนักวิทยบริการ  ข้อมูล : รัชตะ  เรียบเรียง : รัชตะ  จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : ผศ.ภิญญาพัชญ์374 ครั้ง