Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร “อบรมออนไลน์การผลิตสื่อวีดีทัศน์เบื้องต้นการสร้างวีดีโอง่ายๆ ด้วย Microsoft PowerPoint”

 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
หลักสูตร “อบรมออนไลน์การผลิตสื่อวีดีทัศน์เบื้องต้นการสร้างวีดีโอง่ายๆ ด้วย Microsoft PowerPoint

             เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น . อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หัวข้อ อบรมออนไลน์การผลิตสื่อวีดีทัศน์เบื้องต้นการสร้างวีดีโอง่ายๆ ด้วย Microsoft PowerPoint” โดยมีนายวรพันธ์ ยวงจันทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย และ นายรัชตะ จูจอมพล นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้ารับการอบรม จำนวน 17 คน โดยผ่านโปรแกรม Google Meet

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการ  เรียบเรียง : รัชตะ  จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : -
เผยแพร่เมื่อ 5 พ.ค. 2564


1003 ครั้ง