Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013”

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013”

                  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. อาจารย์ภิญญาพัชญ์  ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2013”  โดยมี นายรัชตะ จูจอมพล นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย และนายวรพันธ์ ยวงจันทร์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้มีบุคคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน โดยผ่านโปรแกรม Google Meet

 

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ภาพ : สำนักวิทยบริการ  ข้อมูล : สำนักวิทยบริการ  เรียบเรียง : รัชตะ  จัดทำ : รัชตะ  บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ผู้เขียน : ทก
เผยแพร่เมื่อ 5 พ.ค. 2564


963 ครั้ง