จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 4 มี.ค. 2563

  

         ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี กรุดพันธ์ และ อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล มาให้ความรู้เรื่อง “จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เกณฑ์การประเมินและค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน” เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมทางไกล อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก171 ครั้ง