Email: arit@rmutsb.ac.th

งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

   

งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

                งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานออกร้านจำหน่ายหนังสือ โดยมีร้านหนังสือชั้นนำ ร่วมจัดจำหน่ายหนังสือ อาทิ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 - 19  ธันวาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารเจ้าพระยา ห้องประชุมเจ้าพระยา 2 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยบุคลากรและนักศึกษาสามารถเลือกหนังสือที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ให้ความรู้ เพื่อเก็บไว้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

ภาพ : สวส.วาสุกรี จัดทำ : นัฐพล

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว1135 ครั้ง