รายงาน SOP ประจำเดือน
รายงาน SOP

-300-04 การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-300-09 งานบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายและโสตทัศนูปกรณ์
-300-10 งานตรวจสอบระบบสารสนเทศและเครือข่าย
-300-11 การจัดทำแผนและนโยบายด้านสารสนเทศ
-300-12 การวิเคราะห์และประเมินผลระบบสารสนเทศ
-300-13 สำรองข้อมูลสารสนเทศ
            - สรุป backup ฐานข้อมูล
-300-14 การวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ
-การแก้ไขปัญหา และ ให้คำแนะนำ ระบบ413 ครั้ง