เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561
หัวข้อการจัดการความรู้ ดาวน์โหลด
1. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง    
             เรื่อง  การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอทีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
2. ด้านการเตรียมความพร้อมด้านโสตทัศนูปกรณ์    
             เรื่อง  การติดตั้งและควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง
3. ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา    
             เรื่อง   การจัดทำข้อมูลแนะนำการใช้บริการของห้องสมุด 
4. ด้านการเรียนการสอนทางไกล    
             เรื่อง  เทคนิคการผลิตรายงการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล
5. ด้านการจัดพื้นที่/ สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงานร่วมกัน 
             เรื่อง  กระบวนการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
6. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น    
             เรื่อง  เทคนิคการเขียนรายงานประเมินผลงาน (SAR)


1,107 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ