Email: arit@rmutsb.ac.th

รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561
รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561
หัวข้อการจัดการความรู้ ดาวน์โหลด
1. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง    
             เรื่อง  การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอทีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
2. ด้านการเตรียมความพร้อมด้านโสตทัศนูปกรณ์    
             เรื่อง  การติดตั้งและควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง
3. ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา    
             เรื่อง   การจัดทำข้อมูลแนะนำการใช้บริการของห้องสมุด 
4. ด้านการเรียนการสอนทางไกล    
             เรื่อง  เทคนิคการผลิตรายงการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล
5. ด้านการจัดพื้นที่/ สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงานร่วมกัน 
             เรื่อง  กระบวนการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
6. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น    
             เรื่อง  เทคนิคการเขียนรายงานประเมินผลงาน (SAR)


636 ครั้ง