Email: arit@rmutsb.ac.th

สวส. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Learning Managemen System : LMS)

 

    

    

        เมื่อวันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Learning Managemen System : LMS) สำหรับอาจารย์ผู้สอน ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อใช้ในการประกอบเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถเข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ทั้งนี้มีนายทรงวุฒิ ใยกะมุข หัวหน้าเทคโนโลยีการศึกษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเเอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก1218 ครั้ง