Email: arit@rmutsb.ac.th

จัดอบรม การใช้งาน Google Apps

จดหมายข่าว สวส. ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน ประจำปีพ.ศ. 2562

 

จัดอบรม การใช้งาน Google Apps

          งานเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : การใช้งาน Google Apps เพื่อการบริหารจัดการเอกสารร่วมกัน ให้แก่บุคลากรงานวิทยบริการ โดยมีนายนัฐพล พรหมมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

 

ภาพถ่าย/ข้อมูล : ชรัช  
เรียบเรียง : จุรีพร
บรรณาธิการ : อ.ภิญญาพัชญ์

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก901 ครั้ง