Email: arit@rmutsb.ac.th

ทีมข่าว ATV สัมภาษณ์ผู้บริหาร ถึงการจัดโครงการ KM rmut+2

          วันนี้ (10 ก.พ. 2557)  นายพงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี  สุขฉายี  ผู้ช่วยอธิการบดี  และนายสุวุฒิ  ตุ้มทอง  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมให้สัมภาษณ์แก่ทีมข่าวจาก ATV  ถึงการจัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันบัณฑิตพัฒน์ศิลป์  และสถาบันการพลศึกษา  เรื่อง "การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาชนอาเซียน"  ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น  ณ  สำนักงานอธิการบดี  อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา 

 

ภาพ/ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Tags : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิATVการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันบัณฑิตพัฒน์ศิลป์, สถาบันการพลศึกษาการบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาชนอาเซียน577 ครั้ง