เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีปัจฉิมนิเทศ วิทันตสาสมาธิ ๒ รุ่นที่ ๑ | 756 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 | 776 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส + 3 | 724 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การประชุมสัมมนา เรื่องก้าวใหม่ ก้าวที่ยิ่งใหญ่ วิชาชีพก้าวไกล “นำไทยสู่อาเซียน” | 709 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
กิจกรรม Big Cleaning Day | 712 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การอบรม หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Online | 753 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การอบรม หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 766 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ส.ค.ส ๒๕๕๕ | 762 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
HAPPY NEW YEAR 2013 | 646 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 722 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ร่วมทำบุญตักบาตร 5 ธันวามหาราช | 659 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
แลกเปลี่ยนความรู้ การใช้โปรแกรม SPSS | 767 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานท้องถิ่นผ่านระบบออนไลน์ | 745 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสวส | 777 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ร่วมลงนามถวายพระพร | 784 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 793 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การบันทึกเทป แนวทางการปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญา | 732 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การให้บริการห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย (E-learning Room) | 880 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
อบรม บัญชี 3 มิติ | 762 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ลงนาม MOU RMUTSB & GTSLEARNING | 678 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ | 737 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การประชุมจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) | 733 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การประชุมรายงานผลการดำเนินงานการลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 1 | 708 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ” 2 | 816 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
จับมือไอที | 707 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ประชุมการพิจารณารายละเอียดครุภัณฑ์และโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 | 677 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
โครงการจัดทำแผนการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) | 707 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
กิจกรรมทำความสะอาด | 709 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
เตรียมความพร้อม “ราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 5” | 650 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ชั้น 5 | 684 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานบริหารทั่วไปศูนย์นนทบุรี | 733 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้าน ICT | 774 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ผู้อำนวยการประชุมแนวทางการจัดทำจดหมายข่าวสำนัก | 721 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ มทรส. ประจำปีการศึกษา 2555 | 752 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร | 714 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน | 899 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี รับการตรวจ 5ส.+3 | 770 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
สวส.นนท์ รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ อาคารวิทยบริการฯ เขตเหนือ.... | 720 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
สวส.จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย | 751 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมเดินการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖ | 812 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัย | 800 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
โครงการสัมมนาวิชาการ การบูรณาการหลักสูตร CompTIA | 755 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
ผู้แทน มทร.สุวรรณภูมิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการองค์ความรู้ 9 มทร. | 732 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
สวส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม | 774 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
ฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่สายวิชาการและสายสนับสนุน รุ่นที่ ๒ | 652 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
๕ ส. คะแนนเฉลี่ยสูงสุด สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ | 789 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
มทรส. รับการตรวจประเมิน กพร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ | 727 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) | 713 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ