Email: arit@rmutsb.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศ (Mini-MIS)
https://arit.rmutsb.ac.th/mini_mis copy

         ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศ (Mini-MIS) เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับต้นทางด้านระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัย ให้มีวิสัยทัศน์และสามารถนำความรู้มาประยุกต์สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรได้ และสร้างเครือข่ายสำหรับผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับต้นทางด้านสารสนเทศ โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาสารสนเทศให้มีมาตรฐานและเป้าหมายเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ในเรื่องกฎหมาย การดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติบริหารงาน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับต้นทางด้านระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัย ให้มีวิสัยทัศน์และสามารถนำความรู้มาประยุกต์สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรได้
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายสำหรับผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับต้นทางด้านสารสนเทศ โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาสารสนเทศให้มีมาตรฐานและเป้าหมายเดียวกัน
  3. เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ในเรื่องกฎหมาย การดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติบริหารงาน
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้

 

 

 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศ (Mini-MIS) สำหรับ ผู้บริหารระดับต้น

ผู้บริหารระดับต้น หมายถึง หัวหน้างานทุกหน่วยงาน
วันที่ 23 พ.ค. 65 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร24 ศูนย์หันตรา
วันที่ 24 พ.ค. 65 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ศูนย์หันตรา
เอกสารประกอบการอบรม    กำหนดการ

ส่งงานและประเมินความพึงพอใจพร้อมรับเกียรติบัตร

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศ (Mini-MIS) สำหรับ  ผู้บริหารระดับกลาง

ผู้บริหารระดับกลาง หมายถึง รองคณบดี , รองผู้อำนวยการ สถาบัน/สำนัก และผู้อำนวยการกอง
วันที่ 26 พ.ค. 65 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร24 ศูนย์หันตรา
วันที่ 27 พ.ค. 65 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ศูนย์หันตรา

เอกสารประกอบการอบรม         กำหนดการ

ส่งงานและประเมินความพึงพอใจพร้อมรับเกียรติบัตร664 ครั้ง