เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • งานวิศวกรรม

SOP 300-6-01 การตรวจสอบระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
SOP 300-6-02 การขอใช้อินเตอร์เน็ต
SOP 300-6-03 การขอใช้ e-mail มหาวิทยาลัย
SOP 300-6-04 การจัดทำแผนป้องกันสถานการณ์ความไม่แน่นอน
SOP 300-6-05 การพัฒนาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
SOP 300-6-06 การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง
SOP 300-6-07 การตรวจสอบเนื้อหาในระบบเครือข่าย
SOP 300-6-08 การตรวจสอบความปลอดภัยระบบเครือข่าย
SOP 300-6-09 การขอใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์
SOP 300-6-10 การขอใช้โทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย
SOP 300-6-11 การสำรองข้อมูลระบบ
SOP 300-6-12 งานขอพื้นที่เว็บไซต์


  • งานบริการสารสนเทศ

SOP 300-7-01 การวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ
SOP 300-7-02 การดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
SOP 300-7-03 การวิเคราะห์และประเมินผลระบบสารสนเทศ
SOP 300-7-04 งานฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ
SOP 300-7-05 การนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์

 


  • งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

SOP 300-8-01 งานซ่อมคอมพิวเตอร์
SOP 300-8-02 งานซ่อมระบบเครือข่าย
SOP 300-8-03 การพัฒนาระบบเครือข่าย
SOP 300-8-04 งานจัดทำทะเบียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
SOP 300-8-05 งานบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
SOP 300-8-06 งานบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

ข้อมูลจาก : -


1,260 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ