Email: arit@rmutsb.ac.th

รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558
รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558
หัวข้อการจัดการความรู้ ดาวน์โหลด แนวปฏิบัติที่ดี
1. งานบริหารทั่วไป
             เรื่อง การบริหารเอกสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับคัดเลือก
2. งานห้องสมุด
             เรื่อง การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศบนโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib
 
3. งานการศึกษาด้วยตนเอง
             เรื่อง การนำโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์(pGina) มาใช้ในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 
4. งานผลิตสื่อ
             เรื่อง การผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิกส์
ได้รับคัดเลือก
5. งานการศึกษาทางไกล
             เรื่อง เทคนิคการเผยแพร่ผ่าน Youtube
 
6. งานวิศวกรรม
             เรื่อง การให้บริการ eduroam
 
7. งานบริการสารสนเทศ
             เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินผลความคิดเห็นหรือความพึงพอใจงานบริการต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
ได้รับคัดเลือก
8. งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
             เรื่อง การให้บริการการซ่อมบำรุงและให้บริการระยะไกล
ได้รับคัดเลือก


550 ครั้ง