เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558

รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558
หัวข้อการจัดการความรู้ ดาวน์โหลด แนวปฏิบัติที่ดี
1. งานบริหารทั่วไป
             เรื่อง การบริหารเอกสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับคัดเลือก
2. งานห้องสมุด
             เรื่อง การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศบนโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib
 
3. งานการศึกษาด้วยตนเอง
             เรื่อง การนำโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์(pGina) มาใช้ในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 
4. งานผลิตสื่อ
             เรื่อง การผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิกส์
ได้รับคัดเลือก
5. งานการศึกษาทางไกล
             เรื่อง เทคนิคการเผยแพร่ผ่าน Youtube
 
6. งานวิศวกรรม
             เรื่อง การให้บริการ eduroam
 
7. งานบริการสารสนเทศ
             เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินผลความคิดเห็นหรือความพึงพอใจงานบริการต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
ได้รับคัดเลือก
8. งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
             เรื่อง การให้บริการการซ่อมบำรุงและให้บริการระยะไกล
ได้รับคัดเลือก
ข้อมูลจาก : -


970 ครั้ง

Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ