เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การบูรณาการการตัดการความรู้สู่ชุมชมและประชาคมอาเซียน | 754 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ทีมข่าว ATV สัมภาษณ์ผู้บริหาร ถึงการจัดโครงการ KM rmut+2 | 1022 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อม KM Rmut+2 | 1009 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 | 1095 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ <br>จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 | 724 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ผอ.สวส. บรรยายหัวข้อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา | 757 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมินนทบุรี, ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ, ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ร่วมแสดงความยินดีแด่ อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ | 792 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
สวส.หันตรา ได้ทำการแจก User:Password และบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการของศูนย์วิทยบริการ แก่นักศึกษาใหม่ | 694 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ | 754 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง | 798 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้งานบน Tablet | 849 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) รอบ 12 เดือน | 781 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ประชุมกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ | 703 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้บริการห้องสมุด และการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต | 716 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
นักศึกษารับรหัสเข้าอินเตอร์เน็ต และคู่มือแนะนำการใช้บริการห้องสมุด | 673 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การพัฒนาการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน | 658 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
บุคลากรดีเด่น 2555 | 726 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดี | 668 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
พิธีมอบใบรับรอง (Certificate) | 678 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาบุคลากร หน่วยงานสนับสนุน ประจำปี 2556 | 781 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ 1, 2” | 756 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
สรงน้ำพระและรดน้ำผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 658 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการวิจัย | 690 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ | 817 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การจัดโครงการอบรม หลักสูตร การให้ความรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ 2556 | 686 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส + 3 | 678 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ | 679 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ประมวลการอบรมโครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม : หลักสูตร การดูแลและบำรุงรักษาระบบ IT ตามมาตรฐานสากล | 656 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
SIPA ร่วมกับ มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมโครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม : หลักสูตร การดูแลและบำรุงรักษาระบบ IT ตามมาตรฐานสากล | 733 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ของคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน | 694 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมบัญชีสถาบันการเงิน และกองทุนหมู่บ้า | 791 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมิน ผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี | 667 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการใช้ ICT | 731 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ (KM) | 1071 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
สัมมนาในรายวิชา Seminar: Roles of English | 714 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากร สวส. ศูนย์นนทบุรี | 685 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ตรวจระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ | 616 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด | 644 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
BIG CLEANING DAY | 713 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
เตรียมความพร้อมว่าที่บัณฑิต | 705 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
เตรียมความพร้อมว่าที่บัณฑิต | 676 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพ | 796 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการใช้ ICT | 730 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบ V – NET ระดับ ปวส. | 771 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
พิธีปัจฉิมนิเทศ วิทันตสาสมาธิ ๒ รุ่นที่ ๑ | 721 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ