เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
บริการวิชาการ
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 675 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 549 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 533 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 500 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 122 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 347 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 191 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 129 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 171 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 165 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 203 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 678 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 322 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 169 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 187 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 270 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 443 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 167 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 166 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 197 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 471 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 179 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 188 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 178 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 276 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 247 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 0 ครั้ง
  • ปีนี้ : 0 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 0 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2024 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ