Email: arit@rmutsb.ac.th

สำนักงานศูนย์วาสุกรี

ประชาสัมพันธ์

การบริหารจัดการภายใน

รายงาน

  • ยังไม่มีข้อมูลส่วนนี้

บุคลากร

นายจิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานสำนักงานศูนย์วาสุกรี
นางสาวผกาแก้ว บุญวาส
นักวิชาการศึกษา
นางสาวมุทิตา มาทมูล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาววนิดา ขันธเนตร
บรรณารักษ์
นายวิฑูรย์ จักปวง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายศราวุฒิ วิลามาศ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสายพิณ เข็มปัญญา
บรรณารักษ์
นายสุวิชัย แช่มชื่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์