สำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี

ประชาสัมพันธ์

การบริหารจัดการภายใน

รายงาน

  • ยังไม่มีข้อมูลส่วนนี้

บุคลากร

นายวิทยา ปานเพชร
หัวหน้างานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี
นายกรันต์ สรหงษ์
นักวิชาการศึกษา
นายณัฐวัฒน์ เขาแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธาตรี ปฏิทัศน์
ผู้ปฏิบัติงานศูนย์วิทยบริการ
นายประภาส บุญเสมอกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายพงษ์พันธุ์ เฟื่องฟุ้ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายพรชัย จันทร์น้อย
นักวิชาการศึกษา
นางสาววารณี เสือเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล
บรรณารักษ์
นางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์
นักวิชาการศึกษา