สำนักงานศูนย์นนทบุรี

ประชาสัมพันธ์

บุคลากร

นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์
หัวหน้างานสำนักงานศูนย์นนทบุรี
นางสาวณชนก เรืองสอาด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางบุญชอบ บัวอุไร
พนักงานพิมพ์
นางสาวระเบียบ ทิพยรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายรัชตะ จูจอมพล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวรพันธ์ ยวงจันทร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายสิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสุรีย์ เอี่ยมแจ๋
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นางสุวรรณา เทศทิม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวส้มลิ้ม ครุฑวิลัย
บรรณารักษ์
นางอำไพ แกสันเทียะ
พนักงานพิมพ์