สำนักงานศูนย์นนทบุรี

ประชาสัมพันธ์

บุคลากร

นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์
หัวหน้างานสำนักงานศูนย์นนทบุรี
นางสาวณชนก เรืองสอาด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางบุญชอบ บัวอุไร
พนักงานพิมพ์
นางสาวระเบียบ ทิพยรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายรัชตะ จูจอมพล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวรพันธ์ ยวงจันทร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายสิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสุวรรณา เทศทิม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวส้มลิ้ม ครุฑวิลัย
บรรณารักษ์