งานเทคโนโลยีการศึกษา

Technology Education

บุคลากร

นายทรงวุฒิ ใยกะมุข
หัวหน้างานงานเทคโนโลยีการศึกษา
นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายชรัช แสวงเจริญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายนัฐพล พรหมมี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายสมัย ดวงทิพย์จันทร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายอภิสิทธิ์ ต้นพงษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา