งานวิทยบริการ

Academic Services

การบริหารจัดการภายใน

  • ยังไม่มีข้อมูลส่วนนี้

รายงาน

  • ยังไม่มีข้อมูลส่วนนี้

บุคลากร

นางสาวจันทนา เจ๊ะโอ๊ะ
หัวหน้างานงานวิทยบริการ
นางสาวกชชพัศ บัวลอย
บรรณารักษ์
นางชนัดดา ไหมทอง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายสนอง ดีชิต
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร