งานบริหารและพัฒนาระบบ

Administrator And System Development Subdivision

ประชาสัมพันธ์

บุคลากร

นางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม
หัวหน้างานงานบริหารและพัฒนาระบบ
นางชนัต เดชธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววิภาพร ไกรศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสิทธิชัย บุญสนิท
นักวิชาการศึกษา