Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวทั้งหมด
สวส. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 297 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 | 413 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการกิจจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์(กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) | 303 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจในทรัพยากรสารสนเทศ รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 302 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น แบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยี Laravel framework : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 293 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 | 287 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แจ้งปรับลด cloud Storage หรือพื้นที่บน Google Drive ที่ใช้งานอีเมลของมหาวิทยาลัยภายใต้โดเมน @rmutsb.ac.th  | 1212 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสาร WPS Office | 330 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มสำรวจความต้องการติดตั้งโปรแกรม WPS | 258 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เยี่ยมชมดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 306 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2840 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับกลาง | 346 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีเปิด : โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับกลาง | 297 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับต้น | 344 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีเปิด : โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับ | 340 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการรับงานบริการวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : โครงการสร้างสรรค์งานกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล | 305 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผล ประปีการศึกษา 2564 | 329 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการ”การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Ads” | 311 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา Web application framework ด้วย ASP.NET" | 365 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรม KM หัวข้อ การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ด้วย OBS งานเทคโนโลยีการศึกษา | 430 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว