Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวทั้งหมด
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ รอบ 3 ปี 6 เดือน | 275 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : สร้างสื่อการสอนแบบง่ายๆ ด้วย Canva | 299 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : การสร้างห้องเรียนออนไลน์เสมือนจริงด้วย Metaverse spatial และวิธีการสร้างสื่อแบบ AR แบบง่ายๆ | 293 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : เทคนิคการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ | 314 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การบรรยายให้ความรู้หลักสูตร : การสร้างเกียรติบัตรออนไลน์ | 298 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การบรรยายให้ความรู้หลักสูตร : การเรียนรู้ Microsoft Form | 283 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล หลักสูตร : จัดการเรียนการสอนด้วย Microsoft Teams และ Classtime | 264 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
มุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 | 264 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 สุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข | 274 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มขอพัฒนาระบบสารสนเทศ | 420 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” | 236 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดับสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัล | 247 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รองรับอุตสาหกรรม | 224 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน “การถอดบทเรียนโครงงานคุณธรรม และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลและการจัดทำรายงานเสนอมหาวิทยาลัย” | 264 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 256 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการแนวทางการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มทร.สุวรรณภูมิ | 342 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 293 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : อบรมผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 | 253 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10) | 323 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการห้องสมุด | 2062 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว