Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวทั้งหมด
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 204 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 33 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 45 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 62 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงสร้างหน่วยงาน | 350 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 294 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
คณะกรรมการประจำสำนัก | 299 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 55 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 62 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 54 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 106 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566 | 117 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีมอบเกียรติบัตร “แม่ดีเด่น” ประจาปีพุทธศักราข 2566 | 106 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง | 94 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ) | 105 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
บริการซ่อมบำรุงติดตั้งระบบปฏิบัติการ/โปรแกรมพื้นฐาน และเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับ การเรียนการสอน | 96 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร่วมประชุมการจัดสรรพื้นที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี | 95 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม สวส. | 150 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | 121 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10) และ (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) | 123 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว