งานสำนักงานศูนย์วาสุกรี
ประชุมการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 117 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 105 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID 19 | 87 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศ งดการให้บริการยืม ทรัพยากรสารสนเทศ | 141 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 132 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากร ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ครั้งที่ 2/2563 | 132 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ออกเลขหนังสือราชการออนไลน์ สวส. | 164 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2562 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 167 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประชุมครั้งที่ 1/2563 สำนักงานศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 152 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 138 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
งานกิจกรรมออกร้าน หนังสือ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 196 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
งานเกษียณอายุราชการ ศูนย์วาสุกรี 2562 | 241 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
5 ส+3 วาสุกรี รอบที่ 3/2562 | 236 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
อบรมกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (uTalk) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 227 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวส. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Learning Managemen System : LMS) | 208 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวส. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดกิจกรรมการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 | 380 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว