Email: arit@rmutsb.ac.th

งานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี
โครงการแนวทางการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มทร.สุวรรณภูมิ | 342 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10) | 323 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้บริการห้องสมุด | 2062 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการกิจจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์(กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) | 302 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการ”การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Ads” | 311 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ | 328 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อธิการบดี พบบริหารและบุคลากรศูนย์สุพรรณบุรี | 299 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะอนุกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และ ประจำปีการศึกษา 2563 | 419 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการฝึกอบรมการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection (TDC) | 496 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์สุพรรณบุรี | 511 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ | 427 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา ศูนย์สุพรรณบุรี | 574 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ | 656 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คู่มือการเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 | 841 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ครั้งที่ 45 พุทธศักราช 2564 | 614 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์สุพรรณบุรี | 571 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือก รางวัลบุคลากรดีเด่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัลขวัญใจบุคลากรศูนย์พื้นที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ | 763 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564 | 630 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 720 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการทำบุญคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมกิจกรรมเปิด ศูนย์พัฒนาวิชาชีพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 735 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว