Email: arit@rmutsb.ac.th

งานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี
ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ) | 96 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
บริการซ่อมบำรุงติดตั้งระบบปฏิบัติการ/โปรแกรมพื้นฐาน และเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับ การเรียนการสอน | 89 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10) และ (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) | 110 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 | 119 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย มทรส. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | 197 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การบรรยายให้ความรู้หลักสูตรการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe InDesign | 115 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์) | 194 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (Rus walk & Run Minimarathon 1th) | 166 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | 188 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2566 | 199 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 | 78 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ | 232 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | 204 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา | 199 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะนักเรียนเยี่ยมชมสถานที่ | 219 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
การบรรยายให้ความรู้หลักสูตร : การสร้างเกียรติบัตรออนไลน์ | 291 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การบรรยายให้ความรู้หลักสูตร : การเรียนรู้ Microsoft Form | 278 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
มุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 | 257 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการแนวทางการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มทร.สุวรรณภูมิ | 336 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10) | 317 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว