ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการหลักสูตรอบรมการให้ความรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปี 2558 | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านจำหน่ายหนังสือ ครั้งที่ 1/2558 | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2 | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมร่างแนวทางนโยบายและแนวปฏิบัติ ภายใต้มาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2559 | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ลงทะเบียนโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปี 2558 | 4 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ NTU ครั้งที่ 1/2558 | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้โปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลงานโครงการ | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารพบบุคลากร ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 1 | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
พิธีส่งมอบงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8 | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 30 (30th WUNCA) | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม 5ส +3 ประจำปี 2558 | 3 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ศูนย์นนทบุรี | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
UniNet ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดงาน 30th WUNCA | 4 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำห้องเทิดพระเกียรติ | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส. ศูนย์สุพรรณบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ 2557 | 6 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
บันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 57 | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการสร้างจิตสำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา | 5 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557 | 5 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว