Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 8/2562 | 693 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | 960 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด | 714 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านหนังสือ | 703 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการพัฒนาความรู้ดีเด่น 2562 | 679 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบัน | 805 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2562 | 541 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งาน “DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ | 534 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 612 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
งานทำบุญพิธีฉลองกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 | 570 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ทำบุญบ้านพัก ประจำปี 2562 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี | 521 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 | 582 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. | 570 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีชีวีเปี่ยมสุข และร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 | 559 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมงานวันพระราชทานนาม"ราชมงคล" | 504 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพูดและการสื่อสาร ระดับกลาง ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา,วาสุกรี | 636 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานความก้าวหน้าฯ ระบบจัดการการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด | 658 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรม5ส+3ครั้งที่3/62 ศูนย์หันตรา | 487 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวส.ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล | 459 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | 534 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว