ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2558 | 64 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมเพื่อแก้ไขแนวทางการส่งเอกสารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2 | 50 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานระบบติดตามงบประมาณ | 43 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
โครงการ Google App for Education (กลุ่ม Early Adopter) | 84 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ “Google for Education” | 130 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx) | 115 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
สวส.ร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx) | 67 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลในการสืบค้น | 87 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
Google App for Education (Core IT) | 96 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
Google App for Education (Admin) | 102 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
อบรมงานสารบรรณ | 55 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 56 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมผ่าน Google Hangout | 58 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานแก่บุคลากร ศูนย์หันตรา | 67 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรศูนย์วาสุกรี | 110 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารสวส. เข้าพบรองธิการบดีประจำศูนย์วาสุกรี | 45 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกันระหว่างมทร. สุวรรณภูมิ กับ Google partner | 50 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมวางแผนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายภายในมหาวิทยาลัย | 48 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรศูนย์นนทบุรี | 43 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ผู้บริหาร สวส. ร่วมแสดงความยินดีแด่รองอธิการบดี มทร. สุวรรณภูมิ | 113 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว