ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรรมสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์สุพรรณบุรี | 23 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรรมสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 19 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส. ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) | 22 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรมสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์นนทบุรี | 29 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารสารสนเทศ มทรส. รุ่นที่ 4 (MIS RMUTSB 4th) | 16 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรมสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์วาสุกรี | 26 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผอ.สวส.กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การสร้างรายงานอัจฉริยะภายในหน่วยงาน ด้วย Business Intelligence | 38 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย | 89 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 19 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส. จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ | 26 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 | 14 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส.เข้าร่วมงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 17 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา ด้านทักษะภาษาอังกฤษผ่านการเรียนออนไลน์ | 61 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการใช้ ICT | 22 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการหลักสูตรอบรมการให้ความรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปี 2558 | 16 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านจำหน่ายหนังสือ ครั้งที่ 1/2558 | 27 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2 | 29 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมร่างแนวทางนโยบายและแนวปฏิบัติ ภายใต้มาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2559 | 28 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ลงทะเบียนโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปี 2558 | 13 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ NTU ครั้งที่ 1/2558 | 24 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว