ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 332 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำข้อมูลกรอบอัตรากำลัง ระยะที่ 3 | 245 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
อบรม “การจัดการความรู้จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ” | 248 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2560 | 260 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2559 | 233 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
รับรางวัล IPv6 Awards 2017 | 255 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ปรึกษาระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬา ฯ | 253 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ดำเนินการเดินสายไฟเบอร์ออฟติก | 246 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรมอบรมนักศึกษาใหม่ 2560 | 245 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
บริการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx) | 268 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | 343 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล | 261 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 | 244 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 | 254 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560 | 254 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 245 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรม KM Day ประจำปีการศึกษา 2559 | 358 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรมประกวดแนวปฎิบัติที่ดี ระดับมหาวิทยาลัย | 224 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 | 238 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมติดตามผลการดำเนินประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน | 241 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว