ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมงานสารบรรณ | 44 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 42 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมผ่าน Google Hangout | 46 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานแก่บุคลากร ศูนย์หันตรา | 51 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรศูนย์วาสุกรี | 87 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารสวส. เข้าพบรองธิการบดีประจำศูนย์วาสุกรี | 34 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกันระหว่างมทร. สุวรรณภูมิ กับ Google partner | 37 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมวางแผนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายภายในมหาวิทยาลัย | 33 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรศูนย์นนทบุรี | 31 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ผู้บริหาร สวส. ร่วมแสดงความยินดีแด่รองอธิการบดี มทร. สุวรรณภูมิ | 94 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
สวส. ให้บริการห้องประชุมระบบ VDO Conference | 49 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ผู้บริหาร สวส. ร่วมแสดงความยินดีแด่รองอธิการบดี มทร. สุวรรณภูมิ | 39 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
กิจกรรรมสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์สุพรรณบุรี | 43 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
กิจกรรรมสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 38 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
สวส. ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) | 42 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
กิจกรรมสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์นนทบุรี | 53 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารสารสนเทศ มทรส. รุ่นที่ 4 (MIS RMUTSB 4th) | 47 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
กิจกรรมสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์วาสุกรี | 51 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ผอ.สวส.กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การสร้างรายงานอัจฉริยะภายในหน่วยงาน ด้วย Business Intelligence | 63 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย | 144 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว