ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สวส. เข้าร่วมพิธีบรรจุแผ่นดวงมหามงคล พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอัญเชิญพระพุทธชินวงศ์สุวรรณภูมิ | 47 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดิจิทัล | 46 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2558 | 38 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Go – Live โครงการ Google for Education | 78 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมนักศึกษาใหม่ แนะนาการใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2558 | 77 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนา ศักยภาพบัณฑิตด้าน IT ครั้งที่ 1 | 30 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผอ.สวส. มอบวุฒิบัตร และของที่ระลึก แก่นักศึกษาฝึกงาน | 61 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมและทดสอบใบรับรองมาตรฐานสากล | 40 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
WUNCA ครั้งที่ 31 | 42 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Google Apps for Education (Global Go-live) | 71 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2558 | 50 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมเพื่อแก้ไขแนวทางการส่งเอกสารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2 | 39 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานระบบติดตามงบประมาณ | 30 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการ Google App for Education (กลุ่ม Early Adopter) | 62 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ “Google for Education” | 111 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx) | 91 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส.ร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx) | 52 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลในการสืบค้น | 71 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
Google App for Education (Core IT) | 79 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
Google App for Education (Admin) | 87 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว