ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกันระหว่างมทร. สุวรรณภูมิ กับ Google partner | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมวางแผนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายภายในมหาวิทยาลัย | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรศูนย์นนทบุรี | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผู้บริหาร สวส. ร่วมแสดงความยินดีแด่รองอธิการบดี มทร. สุวรรณภูมิ | 6 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส. ให้บริการห้องประชุมระบบ VDO Conference | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผู้บริหาร สวส. ร่วมแสดงความยินดีแด่รองอธิการบดี มทร. สุวรรณภูมิ | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรรมสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์สุพรรณบุรี | 4 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรรมสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 4 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส. ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) | 4 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรมสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์นนทบุรี | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารสารสนเทศ มทรส. รุ่นที่ 4 (MIS RMUTSB 4th) | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรมสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์วาสุกรี | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผอ.สวส.กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การสร้างรายงานอัจฉริยะภายในหน่วยงาน ด้วย Business Intelligence | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย | 6 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 4 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส. จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 | 4 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส.เข้าร่วมงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา ด้านทักษะภาษาอังกฤษผ่านการเรียนออนไลน์ | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการใช้ ICT | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว