ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการมอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการ งานห้องสมุดและงานการศึกษาด้วยตนเอง ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ | 43 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส. ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ณ วัดบางจัก จังหวัดอ่างทอง | 47 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 9 | 52 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑ | 75 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book ) iG Publishing | 64 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ | 46 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) | 101 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส. รับมอบหนังสือเพื่อการศึกษา | 65 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ทำบุญประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 50 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส. รับการตรวจคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 | 60 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผอ.สวส. เข้าร่วมพิธีบรรจุแผ่นดวงมหามงคล พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอัญเชิญพระพุทธชินวงศ์สุวรรณภูมิ | 58 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดิจิทัล | 58 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2558 | 48 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
Go – Live โครงการ Google for Education | 107 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมนักศึกษาใหม่ แนะนาการใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2558 | 103 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนา ศักยภาพบัณฑิตด้าน IT ครั้งที่ 1 | 44 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ผอ.สวส. มอบวุฒิบัตร และของที่ระลึก แก่นักศึกษาฝึกงาน | 72 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมและทดสอบใบรับรองมาตรฐานสากล | 52 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
WUNCA ครั้งที่ 31 | 54 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
Google Apps for Education (Global Go-live) | 90 ครั้ง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว