ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานระบบติดตามงบประมาณ | 13 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการ Google App for Education (กลุ่ม Early Adopter) | 39 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ “Google for Education” | 84 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx) | 60 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส.ร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx) | 29 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลในการสืบค้น | 37 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Google App for Education (Core IT) | 53 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Google App for Education (Admin) | 57 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมงานสารบรรณ | 24 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 21 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมผ่าน Google Hangout | 25 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานแก่บุคลากร ศูนย์หันตรา | 27 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรศูนย์วาสุกรี | 55 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารสวส. เข้าพบรองธิการบดีประจำศูนย์วาสุกรี | 14 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกันระหว่างมทร. สุวรรณภูมิ กับ Google partner | 19 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมวางแผนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายภายในมหาวิทยาลัย | 14 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรศูนย์นนทบุรี | 14 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผู้บริหาร สวส. ร่วมแสดงความยินดีแด่รองอธิการบดี มทร. สุวรรณภูมิ | 69 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส. ให้บริการห้องประชุมระบบ VDO Conference | 30 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผู้บริหาร สวส. ร่วมแสดงความยินดีแด่รองอธิการบดี มทร. สุวรรณภูมิ | 18 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว