ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สวส. มอบวุฒิบัตร และของที่ระลึก แก่นักศึกษาฝึกงาน | 4 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมและทดสอบใบรับรองมาตรฐานสากล | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
WUNCA ครั้งที่ 31 | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Google Apps for Education (Global Go-live) | 4 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2558 | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมเพื่อแก้ไขแนวทางการส่งเอกสารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2 | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานระบบติดตามงบประมาณ | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการ Google App for Education (กลุ่ม Early Adopter) | 6 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ “Google for Education” | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx) | 6 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส.ร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx) | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลในการสืบค้น | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Google App for Education (Core IT) | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Google App for Education (Admin) | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมงานสารบรรณ | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมผ่าน Google Hangout | 6 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานแก่บุคลากร ศูนย์หันตรา | 4 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรศูนย์วาสุกรี | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารสวส. เข้าพบรองธิการบดีประจำศูนย์วาสุกรี | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว