Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 | 351 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสาร WPS Office | 413 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มสำรวจความต้องการติดตั้งโปรแกรม WPS | 315 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เยี่ยมชมดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 392 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับกลาง | 409 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีเปิด : โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับกลาง | 386 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับต้น | 428 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีเปิด : โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับ | 417 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการรับงานบริการวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : โครงการสร้างสรรค์งานกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล | 364 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผล ประปีการศึกษา 2564 | 410 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการ”การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Ads” | 435 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา Web application framework ด้วย ASP.NET" | 442 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรม KM หัวข้อ การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ด้วย OBS งานเทคโนโลยีการศึกษา | 538 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศ (Mini-MIS) | 419 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สร้างสื่อการเรียนรู้เพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการทำสื่อการสอนออนไลน์ด้วย OBS | 406 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับสนับสนุนโสตทัสนูปกรณ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการศึกษา | 384 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการ Motion Graphic and Data Visualization for Presentation เพื่อการนำเสนอสื่ออย่างสร้างสรรค์ | 411 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมการสร้างวีดิโอในแอพพลิเคชัน TIKTOK และการเผยแพร่คลิปช่อง YOUTUBE | 373 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างคลิปวิดิโอและเผยแพร่คลิปผ่านสื่อโซเชียล | 355 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2565 | 381 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว