Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) | 621 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 710 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวส.ร่วมใจทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล 2563 | 447 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ | 445 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 | 558 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ 1 ปี 6 เดือน | 573 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์นนทบุรี | 680 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 577 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมพิธีถวายราชสดุดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีทำบุญตักบาตรวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด เนื่องใน วันคล้ายวันได้รับพระราชทานนาม “ราชมงคล | 555 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ “เกษียณอย่างเกษม สวส. 2563” | 684 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 | 771 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริการติดตั้ง เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา | 580 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน | 511 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 | 595 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร | 649 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการจ้างงานให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 | 534 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 640 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้ | 786 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 797 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการอบรม “แนะนำการใช้งาน Microsoft 365” | 985 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว