Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร "เลิศสรรพวิทย์" | 452 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับมอบเกียรติบัตร ผลงานการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่นและระดับดีมาก | 438 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 8/2564 | 429 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์สุพรรณบุรี | 455 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี | 400 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมแสดงมุทิตาจิตอธิการบดี | 393 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 372 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : ประชุมออนไลน์ด้วย Zoom | 358 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : การสร้างเว็บไซต์ด้วย Microsoft Sway | 379 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : การใช้งาน Microsoft Forms | 359 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมหลักสูตร : การใช้งาน Microsoft OneDrive | 410 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ | 369 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2564 | 370 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
๑๕ กันยายน วันพระราชทานนาม”ราชมงคล” | 362 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การนำเสนอผลงานสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชันด้วยเทคโนโลยี Augmented-Reality (AR) นำชมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา | 364 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คู่มือการเข้าใช้งาน Microsoft Office 365 | 623 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดาเนินเปิดอาคาร “เลิศสรรพวิทย์” ครั้งที่ 2/2564 | 564 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือก รางวัลบุคลากรดีเด่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัลขวัญใจบุคลากรศูนย์พื้นที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ | 670 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย “กิจกรรมประกวด แนวปฏิบัติที่ดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2563” | 541 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทร.ส. เรื่องผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มทร.ส. ประจำปีการศึกษา 2563 | 1080 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว