ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมติดตามผลการดำเนินประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน | 74 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
กิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ | 66 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
มอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการ | 85 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560 | 66 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
จัดทดสอบสมรรถนะด้าน IT สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย | 118 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนแบบ อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) | 178 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน | 64 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 85 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานภายใต้พระราชกฤษฎี ฯ | 46 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
พิธีมอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 1/2558 | 119 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรม : KM DAY 2558 | 87 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ ขอพรผอ.กองนโยบายและแผน ๒๕๕๙ | 58 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ ขอพรอธิการบดี ๒๕๕๙ | 57 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากร สวส. ประจำปีการศึกษา 2558 | 55 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จาก มทร.อีสาน | 98 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Google for Education : สายวิชาการ | 98 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ถวายพระพรชัยมงคล | 49 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมการใช้งาน Google for Education กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยี Google Applications | 128 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร ในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2558 | 51 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2559 | 50 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว