ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 9 | 16 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑ | 39 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book ) iG Publishing | 26 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ | 14 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) | 62 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส. รับมอบหนังสือเพื่อการศึกษา | 30 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ทำบุญประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 13 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส. รับการตรวจคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 | 28 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผอ.สวส. เข้าร่วมพิธีบรรจุแผ่นดวงมหามงคล พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอัญเชิญพระพุทธชินวงศ์สุวรรณภูมิ | 24 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดิจิทัล | 24 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2558 | 19 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Go – Live โครงการ Google for Education | 44 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมนักศึกษาใหม่ แนะนาการใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2558 | 28 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนา ศักยภาพบัณฑิตด้าน IT ครั้งที่ 1 | 12 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผอ.สวส. มอบวุฒิบัตร และของที่ระลึก แก่นักศึกษาฝึกงาน | 40 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมและทดสอบใบรับรองมาตรฐานสากล | 22 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
WUNCA ครั้งที่ 31 | 24 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Google Apps for Education (Global Go-live) | 40 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2558 | 26 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมเพื่อแก้ไขแนวทางการส่งเอกสารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2 | 20 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว