ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx) | 64 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | 103 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล | 57 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 | 48 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 | 48 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560 | 54 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 54 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
กิจกรรม KM Day ประจำปีการศึกษา 2559 | 77 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
กิจกรรมประกวดแนวปฎิบัติที่ดี ระดับมหาวิทยาลัย | 39 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 | 44 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมติดตามผลการดำเนินประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน | 60 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
กิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ | 53 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
มอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการ | 72 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560 | 54 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
จัดทดสอบสมรรถนะด้าน IT สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย | 88 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนแบบ อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) | 141 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน | 51 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 57 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานภายใต้พระราชกฤษฎี ฯ | 34 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
พิธีมอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 1/2558 | 87 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว