ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการ | 47 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560 | 32 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จัดทดสอบสมรรถนะด้าน IT สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย | 50 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนแบบ อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) | 92 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน | 30 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 31 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานภายใต้พระราชกฤษฎี ฯ | 14 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
พิธีมอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 1/2558 | 50 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรม : KM DAY 2558 | 33 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ ขอพรผอ.กองนโยบายและแผน ๒๕๕๙ | 24 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ ขอพรอธิการบดี ๒๕๕๙ | 22 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากร สวส. ประจำปีการศึกษา 2558 | 23 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จาก มทร.อีสาน | 64 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Google for Education : สายวิชาการ | 43 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ถวายพระพรชัยมงคล | 19 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมการใช้งาน Google for Education กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยี Google Applications | 38 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร ในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2558 | 19 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2559 | 17 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
กิจกรรมการมอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการ งานห้องสมุดและงานการศึกษาด้วยตนเอง ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ | 15 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส. ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ณ วัดบางจัก จังหวัดอ่างทอง | 15 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว