ข่าวประชาสัมพันธ์
KM Day ประจำปีการศึกษา 2560 | 83 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 115 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำข้อมูลกรอบอัตรากำลัง ระยะที่ 3 | 49 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรม “การจัดการความรู้จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ” | 59 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2560 | 61 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2559 | 53 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับรางวัล IPv6 Awards 2017 | 60 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ปรึกษาระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬา ฯ | 70 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ดำเนินการเดินสายไฟเบอร์ออฟติก | 66 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
กิจกรรมอบรมนักศึกษาใหม่ 2560 | 67 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
บริการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx) | 78 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | 131 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล | 74 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 | 66 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 | 64 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560 | 69 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 69 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
กิจกรรม KM Day ประจำปีการศึกษา 2559 | 106 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
กิจกรรมประกวดแนวปฎิบัติที่ดี ระดับมหาวิทยาลัย | 54 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 | 63 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว