ข่าวประชาสัมพันธ์
ถวายพระพรชัยมงคล | 4 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการส่งเสริมการใช้งาน Google for Education กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยี Google Applications | 5 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร ในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2558 | 5 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2559 | 5 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
กิจกรรมการมอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการ งานห้องสมุดและงานการศึกษาด้วยตนเอง ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส. ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ณ วัดบางจัก จังหวัดอ่างทอง | 4 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 9 | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑ | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book ) iG Publishing | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) | 6 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส. รับมอบหนังสือเพื่อการศึกษา | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ทำบุญประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
สวส. รับการตรวจคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 | 4 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผอ.สวส. เข้าร่วมพิธีบรรจุแผ่นดวงมหามงคล พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอัญเชิญพระพุทธชินวงศ์สุวรรณภูมิ | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดิจิทัล | 4 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2558 | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
Go – Live โครงการ Google for Education | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมนักศึกษาใหม่ แนะนาการใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2558 | 5 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนา ศักยภาพบัณฑิตด้าน IT ครั้งที่ 1 | 4 ครั้ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว