ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมจัดทำข้อมูลกรอบอัตรากำลัง ระยะที่ 3 | 18 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรม “การจัดการความรู้จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ” | 25 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2560 | 27 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2559 | 22 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับรางวัล IPv6 Awards 2017 | 26 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ปรึกษาระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬา ฯ | 33 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ดำเนินการเดินสายไฟเบอร์ออฟติก | 33 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมอบรมนักศึกษาใหม่ 2560 | 29 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx) | 37 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | 61 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล | 34 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 | 28 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 | 28 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560 | 32 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 33 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรม KM Day ประจำปีการศึกษา 2559 | 42 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมประกวดแนวปฎิบัติที่ดี ระดับมหาวิทยาลัย | 20 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 | 23 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมติดตามผลการดำเนินประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน | 38 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ | 30 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว