Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 257 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการแนวทางการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน มทร.สุวรรณภูมิ | 344 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 294 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : อบรมผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 | 254 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10) | 324 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สวส. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 298 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 | 415 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการกิจจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์(กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) | 304 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจในทรัพยากรสารสนเทศ รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 303 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น แบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยี Laravel framework : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 294 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 | 288 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสาร WPS Office | 331 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มสำรวจความต้องการติดตั้งโปรแกรม WPS | 260 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เยี่ยมชมดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 307 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับกลาง | 347 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีเปิด : โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับกลาง | 299 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับต้น | 346 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีเปิด : โครงการ Mini – MIS สำหรับผู้บริหารระดับ | 341 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการรับงานบริการวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : โครงการสร้างสรรค์งานกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล | 306 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผล ประปีการศึกษา 2564 | 329 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว