ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 5 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรม KM Day ประจำปีการศึกษา 2559 | 5 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมประกวดแนวปฎิบัติที่ดี ระดับมหาวิทยาลัย | 6 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 | 5 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมติดตามผลการดำเนินประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน | 5 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ | 5 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการ | 5 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560 | 5 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จัดทดสอบสมรรถนะด้าน IT สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย | 5 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนแบบ อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) | 13 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน | 5 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 4 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานภายใต้พระราชกฤษฎี ฯ | 4 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
พิธีมอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 1/2558 | 5 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรม : KM DAY 2558 | 5 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ ขอพรผอ.กองนโยบายและแผน ๒๕๕๙ | 4 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ ขอพรอธิการบดี ๒๕๕๙ | 5 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากร สวส. ประจำปีการศึกษา 2558 | 5 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
สวส. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จาก มทร.อีสาน | 6 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
Google for Education : สายวิชาการ | 5 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว