ข่าวประชาสัมพันธ์
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ “เกษียณอย่างเกษม สวส. 2563” | 440 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 | 474 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริการติดตั้ง เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา | 396 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน | 320 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 | 397 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร | 444 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการจ้างงานให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 | 358 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 464 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้ | 585 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2563 (การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 578 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรม “แนะนำการใช้งาน Microsoft 365” | 701 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรม “แนะนำการใช้งาน Google G Suite” | 710 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร | 559 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล Openserve E-Book | 588 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนด้วย oCam” | 735 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Classroom ด้วย Microsoft Teams” | 1000 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนด้วย OBS” | 748 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน” | 1375 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 515 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet | 480 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว