ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย | 79 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย | 93 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ IT | 60 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมมอบรางวัลฯ ประจำปีการศึกษา 2560 | 49 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จัดอบรมการพัฒนา Web Application ด้วย PHP | 56 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมออกร้านหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2560 | 84 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบใบรับรองมาตรฐานสากล | 34 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ | 56 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ARITNET#4 | 62 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับโล่ประกาศเกียรติคุณการผลิตรายการศึกษาทางไกล | 38 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
KM Day ประจำปีการศึกษา 2560 | 59 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 98 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำข้อมูลกรอบอัตรากำลัง ระยะที่ 3 | 36 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรม “การจัดการความรู้จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ” | 47 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2560 | 47 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2559 | 42 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับรางวัล IPv6 Awards 2017 | 45 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ปรึกษาระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬา ฯ | 57 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ดำเนินการเดินสายไฟเบอร์ออฟติก | 52 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมอบรมนักศึกษาใหม่ 2560 | 55 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว