ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบใบรับรองมาตรฐานสากล | 7 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ | 7 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ARITNET#4 | 6 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับโล่ประกาศเกียรติคุณการผลิตรายการศึกษาทางไกล | 5 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
KM Day ประจำปีการศึกษา 2560 | 5 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 6 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำข้อมูลกรอบอัตรากำลัง ระยะที่ 3 | 5 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรม “การจัดการความรู้จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ” | 5 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2560 | 5 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2559 | 5 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รับรางวัล IPv6 Awards 2017 | 5 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปรึกษาระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬา ฯ | 4 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ดำเนินการเดินสายไฟเบอร์ออฟติก | 4 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมอบรมนักศึกษาใหม่ 2560 | 4 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บริการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx) | 5 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | 7 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล | 4 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 | 5 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 | 4 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560 | 5 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว