Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43 (43rd WUNCA) | 266 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ร่วมโครงการสัมมนาการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence ; EdPEx) | 260 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล | 201 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย มทรส. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | 315 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์) | 315 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เปิดตลาดราชมงคล เสริมทักษะนักศึกษา สร้างรายได้สู่ชุมชน | 283 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ครบ 699 ปี | 324 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (Rus walk & Run Minimarathon 1th) | 352 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ : กิจกรรมที่ 4 วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 245 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา | 306 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมการแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่น ผ่าน Appsheet เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา | 288 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 42 (42nd WUNCA) | 271 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | 298 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2566 | 310 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมโครงการ เสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านดิจิทัลในอาเซียน Asean digital literacy programme (ADLP) | 394 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ | 380 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 | 282 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทำบุญตักบาตรและทำบุญอาคารสำนักงาน ต้อนรับปีใหม่ 2566 | 287 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ | 263 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา | 291 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว