Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
จับมือไอที | 685 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ประชุมการพิจารณารายละเอียดครุภัณฑ์และโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 | 658 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
โครงการจัดทำแผนการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) | 683 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
กิจกรรมทำความสะอาด | 690 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
เตรียมความพร้อม “ราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 5” | 625 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ชั้น 5 | 665 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานบริหารทั่วไปศูนย์นนทบุรี | 695 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้าน ICT | 753 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ผู้อำนวยการประชุมแนวทางการจัดทำจดหมายข่าวสำนัก | 674 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ มทรส. ประจำปีการศึกษา 2555 | 729 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร | 693 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน | 851 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี รับการตรวจ 5ส.+3 | 740 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
สวส.นนท์ รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ อาคารวิทยบริการฯ เขตเหนือ.... | 703 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
สวส.จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย | 712 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมเดินการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖ | 796 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัย | 778 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
โครงการสัมมนาวิชาการ การบูรณาการหลักสูตร CompTIA | 716 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
ผู้แทน มทร.สุวรรณภูมิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการองค์ความรู้ 9 มทร. | 706 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
สวส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม | 753 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว