Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
สวส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม | 660 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่สายวิชาการและสายสนับสนุน รุ่นที่ ๒ | 579 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
๕ ส. คะแนนเฉลี่ยสูงสุด สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ | 704 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
มทรส. รับการตรวจประเมิน กพร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ | 639 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) | 604 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือ CompTIA พัฒนากาลังคนด้าน IT | 620 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
สวส. รวมงาน WUNCA 23rd CIT&UniNOMS 2011 | 695 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
งอบไทย - สวส. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | 754 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 640 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
ราชมงคล... คลังความรู้ด้านบริการสังคม ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ KM 9 มทร. | 953 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
คนดีศรีสุวรรณภูมิ ประจาปี ๒๕๕๔ | 701 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
โครงการสัมมนาวิชาการ การบูรณาการหลักสูตร CompTIA สำหรับการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ | 666 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 651 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 592 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
โครงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม “ประเพณีสงกรานต์” | 621 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ | 667 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
กิจกรรมห้องสมุด ประจำปี พ.ศ.2553 | 563 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
“การฝึกอบรมอาจารย์สร้างความพร้อมสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภายใต้มาตรฐานสากล” | 653 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
การแนะแนวการศึกษาต่อและการทดสอบความรู้พื้นฐานภายใต้โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับโรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ ฯ | 616 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 637 ครั้ง เมื่อ 12 ปีที่แล้ว