Email: arit@rmutsb.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ” 2 | 683 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
จับมือไอที | 616 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ประชุมการพิจารณารายละเอียดครุภัณฑ์และโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 | 615 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
โครงการจัดทำแผนการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) | 630 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
กิจกรรมทำความสะอาด | 633 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
เตรียมความพร้อม “ราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 5” | 574 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ชั้น 5 | 601 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ประชุมบุคลากรงานบริหารทั่วไปศูนย์นนทบุรี | 645 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้าน ICT | 668 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ผู้อำนวยการประชุมแนวทางการจัดทำจดหมายข่าวสำนัก | 600 ครั้ง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ มทรส. ประจำปีการศึกษา 2555 | 671 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร | 636 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน | 770 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ศูนย์นนทบุรี รับการตรวจ 5ส.+3 | 668 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
สวส.นนท์ รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ อาคารวิทยบริการฯ เขตเหนือ.... | 650 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
สวส.จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย | 646 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมเดินการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖ | 729 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัย | 703 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
โครงการสัมมนาวิชาการ การบูรณาการหลักสูตร CompTIA | 651 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ผู้แทน มทร.สุวรรณภูมิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการองค์ความรู้ 9 มทร. | 642 ครั้ง เมื่อ 11 ปีที่แล้ว